Mobirise Mobirise v4.7.1

Zaena Bio Blogs


உரங்கள் மற்றும் உரங்களின் வகைகள்

உரங்கள் (fertilizers) என்பது விளை நிலத்தில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளைப் பெருக்கும் பொருட்டு இடப்படுவதாகும். மண்ணில் குறைந்து வரும் இயற்கையான சத்துப் பொருட்களை ஈடு செய்யும் பொருட்டு செயற்கையான சத்துப் பொருளை மண்ணுக்கு ஊட்டுவது ‘உரம்இடுதல்’ ஆகும்.
மண்ணில் நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், மக்னீசியம், கந்தகம், இரும்பு முதலிய வேதியல் பொருட்கள் கலந்துள்ளன.
இவையே தாவரங்களுக்குத் தேவையான வேதியியல் சத்துப் பொருட்கள் ஆகும். காற்றிலிருந்தும் கூட சத்துப் பொருட்களைத் தாவரங்கள் சேமித்து வளர்கின்றன.
மண்ணில் உள்ள இவ்வியற்கைச் சத்துப் பொருட்கள் தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு நிலையிலும் உறுதுணை புரிகின்றன. ...
Read More >>

HOW TO START & GROWING AN ORGANIC VEGETABLE GARDEN

Growing organic vegetables means your family can enjoy healthy, tasty, fresh produce free of synthetic chemicals or pesticides. Some of the organic gardening basics are the same as nonorganic. Plant in an area that gets full sun, at least 6 hours a day (8 to 10 hours is even better). All gardens require frequent watering, so make sure you have a spigot and hose that will reach all corners of your plot. ...
Read More >>

விளை நிலங்களை தாக்கும் பூச்சிகள் மற்றும் உயிர் கொல்லிகள்

விளை நிலங்களை தாக்கும் பூச்சிகளின் வகைகள்:


1. மெல்லும் பூச்சிகள்:
இவை வேர், தண்டு, இலைகளைக் கடித்து மெல்லும் பூச்சிகள் ஆகும். எ.கா. வெட்டுக்கிளிகள், கம்பளிப் பூச்சிகள் போன்றவை.

2. உறிஞ்சும் பூச்சிகள் :
இவை செல்சாற்றினை உறிஞ்சும் பூச்சிகள். எ.கா. இலைத்தத்துப் பூச்சிகள் , அசுவனி ( தாவரப்பேன் ) போன்றவை.

3. துளைக்கும் பூச்சிகள் :
இவை தாவரத்தின் பல பகுதிகளை துளைத்து தாவரத் திசுக்களை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும். எ.கா. கரும்புத்துளைப்பான். ...
Read More >>

What is Trichoderma Viride & How It Interacts With Plants?

Trichoderma Viride
Trichoderma is a genus of soil-dwelling fungi found all over the world that are highly effective at colonizing many kinds of plant roots, and inhibiting fungi that cause many types of diseases. It was one of the first types of biofungicides commercially available.
Is Trichoderma Viride Bio Pesticides?
Trichoderma species are free-living fungi that are common in soil and root ecosystems. They are highly interactive in root, soil and foliar environments, and produce a variety of compounds that induce localized and systemic resistance responses in plants. Trichoderma have long been recognized as biocontrol agents for the control of plant diseases and for their ability to enhance root growth and development, crop productivity, resistance to abiotic stresses, and uptake and use of nutrients. However, adoption rate of biopesticides is very slow, compared to synthetic chemicals. ...
Read More >>

எந்த தமிழ் மாதங்களில் என்னென்ன பயிர்கள் சாகுபடி செய்யலாம் என்பது பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

தமிழர்களிடையே பருவ காலத்தைப் பொருத்து விவசாய நிலங்களில் பயிரிடும் முறைகளும் உண்டு. வேளாண்மையை பொருத்தவரையில் பட்டம் என்பது காலநிலையைச் சார்ந்ததாகும். அதனால் குறிப்பிட்ட பட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு பயிர் சாகுபடி செய்தல் இன்றியமையாததாகும்.
விவசாயிகள் ஆடிப்பட்டத்தில் அனைத்து தானியப் பயிர்களும் மற்றும் பெரும்பாலான காய்கறிப் பயிர்களும் சாகுபடி செய்வார்கள். தொடர்ந்து ஒரே பயிரை சாகுபடி செய்யாமல், மாற்றுப் பயிர்களை விளைவிக்கும்போது மாற்றுப் பயிர்களுக்கு முந்தைய பயிரின் கழிவுகள் எருவாகப் பயன்படுவதோடு முந்தைய பயிரில் தங்கி வாழ்ந்த நோய்க்கிருமிகள் அதிகம் புதுப்பயிரைத் தாக்குவது இல்லை. காய்கறிகள் மனிதர்களுக்கு சரிவிகித உணவு அளிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அவை சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கைக்கு உதவும் உயிர் சத்துக்கள், தாது உப்புக்கள், நார் சத்துக்களை வழங்குவதுடன் சக்திக்கு தேவைப்படும் மாவுச் சத்துக்களையும் அதிகமான அளவில் வழங்குகிறது. எனவே மாதவாரியான உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு சந்தைத் தேவையினை கருத்தில் கொண்டும், அதிக லாபம் பெறும் நோக்கத்தில் மாதாந்திர காய்கறிகளின் விலை விவரத்தினை அறிந்தும் பயிரிட வேண்டும். இப்போது எந்த தமிழ் மாதங்களுக்கு எந்தெந்த பயிர்கள் உகந்தது என்பது பற்றி பார்ப்போம். வாருங்கள்! ...
Read More >>

What are cutworms & How prevent cutworms in garden

What Are Cutworms?
“Cutworm” is the name used for the larvae of a number of species of adult moths. Eggs that hatch in the fall can produce larvae capable of overwintering in the soil or a woodpile. They do the most damage early in the gardening season, when they emerge from hibernation.
Cutworm Damage in the Garden
Identifying cutworms is not as easy as you might think since different species are different colors. Some are black, brown, grey or tan while others can be pink or green. Some have spots, other stripes, and even soil hues. In general, the cutworms won’t get more than 2 inches (5 cm.) long and if you pick them up, they curl into a C shape.
...
Read More >>

விவசாய பயிர்களின் விளைச்சலில் பொட்டாஷ் பாக்டீரியாவின் தரம்

உயிரினங்களின் இயக்கங்கள் சீரான முறையில் இயங்க சத்துக்களின் சுழற்சி இன்றியமையாதது. இச்சுழற்சியை நிலைப்படுத்தி இயக்க நுண்ணுயிர்கள் பெரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இயற்கையில் மக்குதல் என்பதே சிதைவுறல் என்பதாகும். இதனால் தழை, மணி, கரிம, சாம்பல், சலிக்கா, கந்தகம், துத்தநாகம், இரும்பு போன்ற சத்துக்களின் சுழற்சி சீராக நடைபெறுகின்றது.
சத்துக்களை செடிகளுக்கு பொருத்திக் கொடுப்பதில் பாக்டீரியாவின் பங்கு மிகவும் இன்றியமையாதது.
செடிகள் குறிப்பிட்ட, பொருத்தமான பாக்டீரியாவை இணைக்கும் உயிர் வேதியல் கூறுகள்,
செடியின் வேர்களில் பாக்டீரியா ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள்,
செடிகளிலிருந்து சுரக்கப்படும் வேர் சத்துக்கள், ...
Read More >>

What is Miticide: How to its use in House or Garden Plants

What is Miticide?
A miticide is a chemical pesticide that specifically targets plant mites. Mites are tiny insects that are closely related to spiders and ticks. There are several types of mites, and once established in a plant host they can damage the health of the plant. Additionally, mites can transmit viruses and diseases to your plants. Mites can be treated with both broad-spectrum and narrow-spectrum miticides.
There are several different types of mites that can affect both indoor and outdoor plants, ranging in size and color. One of the most common and easiest to recognize are spider mites. They produce fine webbing and will feed from a wide variety of plants. Other mites, such as the spruce mite, or honey locust spider mite, target specific plants. Managing these pests is crucial to preventing widespread contamination of a garden or houseplant. ...
Read More >>

தோட்டத்தில் பயிறு வகைகளைத் தாக்கும் கொம்புப்புழுக்களை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

பயிறு வகைகளை சேதப்படுத்தும் புழுக்கள் ஸ்பிரின்சிட் எனப்படும் அந்துப்பூச்சி வகையை சேர்ந்ததாகும். விவசாயிகளால் கொம்புப்புழுக்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. இது இலைகளின் மீது ஒவ்வொரு முட்டையாக இட்டு, முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த புழுக்கள் 2 மாதகாலம் புழுக்களாகவே வாழும். தொடர்ந்து 45 நாட்கள் தன்னை கூட்டுப்புழுவாக பூமிக்குள் புதைத்துக் கொள்ளும் பழக்கம் கொண்டது. அந்துப்பூச்சி நீலநிற தோள் பகுதியுடன், கருஞ்சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். வளர்ச்சியடைந்த புழுக்கள் நன்கு சாப்பிட்ட நிலையில் மிகவும் குண்டாக இருக்கும் என்பதுடன், இப்புழுக்கள் பச்சை, மஞ்சள், பழுப்பு ஆகிய மூன்று நிறங்களில் எட்டு மஞ்சள் வரிகளுடன் காணப்படும். ...
Read More >>

Identify Mealybugs, Life Cycle & How to get rid in garden?

Mealybugs:
Mealybugs are wingless, soft-bodied insects that protect themselves with a cottony coating. They are most prominently garden pests in the south, and houseplant pests up north. They're very active as youngsters, but settle down to eat when they grow up. ...
Read More >>

பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை உபயோகிகும்போது செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை

பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் என்பது, மனிதனுக்கும், பயிர்களுக்கும் பாதகமான பூச்சிகளை அழித்தல், தடுத்தல், விரட்டுதல் என்பவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட ஏதாவதொரு பொருளையோ பொருள்களின் கலவையையோ குறிக்கும்.. பூச்சிக்கொல்லிகள், பூச்சிகளின் வளர்ச்சிக் கட்டங்களின் பல மட்டங்களில் அவற்றைத் தாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாகச் சில பூச்சிக்கொல்லிகள் பூச்சிகளின் முட்டைகளையோ, அவற்றின் குடம்பிகளையோ அழிக்கவல்லவை. இவை வேளாண்மையில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. மேலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் வேளாண் விளைச்சலைப் பெருக வழிவகுத்துள்ளன. அனைத்துப் பூச்சிக்கொல்லிகலுமே சுற்றுச்சூழலை மாற்றும் சக்தி கொண்டவை. ...
Read More >>

How Bio-fertilizers Protecting Soil

Bio-fertilizers provide the crop with nitrogen gas in the air, which stabilizes the nutrients in the soil and converts the insoluble humus in the soil into soluble humus. ...
Read More >>

டிரைக்கோடெர்மா விரிடி - உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள், முக்கிய அம்சங்கள்

டிரைக்கோடெர்மா விரிடி என்பது உலகெங்கிலும் காணப்படும் மண்ணில் வாழும் பூஞ்சைகளின் ஒரு இனமாகும், அவை பல வகையான தாவர வேர்களை காலனித்துவப்படுத்துவதற்கும், பல வகையான நோய்களை ஏற்படுத்தும் பூஞ்சைகளைத் தடுப்பதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய முதல் வகை உயிரி பூசண கொல்லிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். ...
Read More >>
Fusarium Wilt: Identification or Symptoms, How do I get rid it?


Fusarium wilt, widespread plant disease caused by many forms of the soil-inhabiting fungus Fusarium oxysporum. Several hundred plant species are susceptible, including economically important food crops such as sweet potatoes, tomatoes, legumes, melons, and bananas in which the infection is known as Panama disease....
Read More >>

Address

657 Tristar Tower, 3rd Floor,
Lakshmi Mills, Avinashi Rd,
Coimbatore, Tamil Nadu 641037

Contacts

Email: info@zaenabio.com
Phone: +91 924 454 2225

OPEN HOURS

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00 09:00 - 21:00

GET IN TOUCH